jongeningedachten

Iemand met autisme is anders, maar geen twee personen met autisme zijn hetzelfde. Autisme betekent een leven lang anders.

Duurzame verankering autisme netwerken

Erik Mulder, lid stuurgroep Autisme Netwerk Groningen, en Roelie Veldhuis, coördinator van het netwerk, waren aanwezig bij de tweedaagse rondom het landelijk project ‘duurzame verankering van regionale autisme netwerken’.  Centrale vraag was; hoe organiseer en borg je expertise op gebied van autisme in de nieuwe maatschappelijke werkelijkheid van zorg, welzijn, onderwijs en werk.  Bevindingen en conclusies werden vertaald naar ankerpunten voor de toekomst. De geformuleerde ankerpunten sluiten aan bij de doelen en acties van ons Groningse netwerk. Zie hieronder:

Ankers voor de Toekomst: 

•netwerken dragen zorg voor kennisdeling over autisme (onder het motto delen is vermenigvuldigen) 

•netwerken zorgen ervoor dat niet mensen maar kennis wordt versleept (ontschotten)

•netwerken zorgen voor het faciliteren van en coachen bij moeilijke vragen vanuit het principe “we laten niemand los” 

•netwerken zorgen voor het maatschappelijk agenderen van die vraagstukken die alleen door bredere aanpak kan worden geholpen 

•netwerken zorgen voor het mobiliseren van de vraag achter de vraag van mensen met autisme en hun naasten. 

Organisatorische principes die steeds van belang blijken bij de netwerken: 

•structureel betrekken van ervaringsdeskundigen 

•laat eigenaarschap waar dat hoort, de rol van het netwerk is vaak eerder faciliterend en coachend, dan organiserend.

 

Woensdagmiddagactiviteiten in Zwolle voor kinderen met ADHD en autisme

Dungeons en Dragons; woensdagmiddagactiviteiten in Zwolle voor kinderen tussen 8 en 18 jaar met ADHD en autisme.

Lees verder.

Stichting Autisport Leek wint de eerste Award Stimuleringsprijs Autisme Netwerk Groningen

Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd op 22 november voor het eerst de Award Stimuleringsprijs Autisme Netwerk Groningen uitgereikt. Het samenwerkingsverband ANG wil met deze prijs een organisatie en/of initiatief die bijdraagt aan participatie van kinderen en/of volwassenen met autisme belonen en hiermee navolging stimuleren. Een jury, bestaande uit ervaringskundigen en een professional beoordeelde de afgelopen weken de voorgedragen initiatieven en kwam unaniem tot de keuze van de winnaar, Stichting Autisport Leek. Tijdens de bijeenkomst was er aandacht voor alle zeven voorgedragen organisaties. Naast Stichting Autisport Leek waren dat Stichting PiTi, Inter-Psy Participeert, Esperito van Grupo Ginga da Alma, Cosis met het Programma Begeleid Leren, Humanitas District Noord met de TOP-clubs en Accare. 

Gijs Horvers wist de aanwezigen te boeien met zijn missie als ervaringsdeskundige en autisme ambassadeur om te streven naar een maatschappij waarin autisme volledig geaccepteerd wordt. Gijs: 'Doe nou normaal man, autisme hoort bij diversiteit van het leven'.
Gijs reikte de Award uit aan de winnaar; Stichting Autisport Leek.

winnaar

top Lees meer...

Autisme Netwerk Groningen verlengd convenant voor samenwerking tot 2020

Autisme Netwerk Groningen bestaat zes jaar. Dit jaar eindigt de tweede convenantperiode. 
Een klein overzicht van de activiteiten in de afgelopen jaren:

 • Ervaringsdeskundigen zijn betrokken bij projecten, scholing, symposium en andere initiatieven.
 • Het netwerk heeft voor de provincie een centraal ‘organisatie- en levensdomeinen-overstijgend’ aanspreekpunt/kruispunt rondom autisme waar veel gebruik van gemaakt wordt.
 • Het ANG biedt hierbij geen uitvoerende hulpverlening, maar heeft wel de functie ontwikkeld waarbij mensen met autisme, hun netwerk en professionals concrete informatie en advies ontvangen. Hiermee worden zij op weg geholpen naar mogelijke ondersteuning of ontvangen zij tips om zaken zelf op te pakken.
 • Het ANG heeft hierdoor naast een verwijsfunctie ook een belangrijke signaleringsfunctie t.a.v. trends in hulpvragen en knelpunten.
 • Voor meer complexe casuïstiek, waarbij mensen (dreigen) vast te lopen kan ook de hulp van onze ketengroep autisme ingeroepen worden. Hierin zijn vanuit verschillende partnerorganisaties deskundigen op het gebied van autisme als ketencoördinator vertegenwoordigd. De ketengroep autisme ontwikkeld zich steeds verder richting een expertisegroep voor Consultatie en Advies.
 • Wij zijn als netwerk vertegenwoordigd in de Expertpool van het RIGG.
 • Er is een zeer goed bezochte website en een digitale nieuwsbrief (gemiddeld 100 bezoekers per dag).
 • Er is een centrale plek voor kennisbundeling- en kennisdeling.
 • Bewustwording van de specifieke aandacht die er nodig is voor de doelgroep bij relevante organisaties en bestuurlijke organen zoals gemeenten (o.a. via het geslaagde minisymposium voor gemeenten).
 • Dit bewustzijn is voor het ANG de basis om vervolgens samenwerking te zoeken om integrale plannen, acties en trajecten te initiëren binnen het sociaal domein om participatie van mensen met autisme te verbeteren.
 • Dankzij het ANG is levensloopondersteuning op de kaart gezet bij de gemeenten in de provincie.
 • Het netwerk is uitgebreid met 10 nieuwe partners om zoveel mogelijk levensterreinen te borgen. Op dit moment 21 partners.
 • Op initiatief van het ANG zijn lotgenotengroepen van mensen met ASS opgestart.
 • In samenwerking met steunpunten mantelzorg zijn op verschillende plaatsen in de provincie mantelzorgbijeenkomsten geïnitieerd en/of mantelzorggroepen opgestart.
 • Enkele voorbeelden van co-creaties vanuit het ANG; de ontwikkelde ANG-Autisme-scholing, de zgn. AutismeClass en de informatiemarkten.
 • Er wordt een stimuleringsprijs ontwikkeld als motivatie en inspiratie voor organisaties in de provincie Groningen (alle levensterreinen).

  top Lees meer...