test

De aard en intensiteit van de benodigde hulp kan tijdens het leven wisselen van aard en intensiteit.

Werk en Dagbesteding

Het hebben van werk of dagbesteding draagt meestal in positieve zin bij aan de kwaliteit van iemands leven. Daarom is het belangrijk dat ook mensen met ASS kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Echter, voor mensen met ASS is het vinden en behouden van werk of dagbesteding vaak niet eenvoudig.  

Onze dynamische samenleving is niet ingericht op mensen met ASS en beoordeelt veelal alleen op de beperking. Met alle negatieve gevolgen van dien. Een van de oorzaken hiervoor is onbekendheid met ASS en het feit dat ASS omgeven is met vele (negatieve) misvattingen. Andere oorzaak is het ontbreken van aanpassingen op het werk.

Natuurlijk zijn er ook veel voorbeelden van werksituaties waar het wel goed gaat; waar aandacht is voor de beperkingen van de persoon en tegelijkertijd gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden van betrokkene.

Bij dit onderdeel vindt u informatie over:

 • mogelijkheden voor werk en dagbesteding;
 • regelingen voor werk en dagbesteding;
 • links naar websites over werk en dagbesteding.

Mogelijkheden voor werk en dagbesteding

Werken in het vrije bedrijf:

Werken bij een regulier bedrijf, eventueel met hulp en begeleiding van een jobcoach. Het UWV WERKbedrijf kan beoordelen of je in aanmerking komt voor begeleiding of dat het mogelijk is dat je werkgever in aanmerking komt voor subsidie indien hij een werknemer met een beperking in dienst neemt. 

Werken bij een Sociale Werkvoorziening:

De sociale werkvoorziening is bedoeld voor werknemers die niet zelfstandig kunnen werken in een baan. Dit kan veroorzaakt worden door een lichamelijke, verstandelijke of een psychische beperking.

Dagbesteding

Wanneer iemand wel graag invulling aan zijn dag wil geven, maar niet in staat is om (on)betaald werk uit te voeren is dagbesteding een mogelijkheid . Er zijn mogelijkheden op het gebied van meer arbeidsmatige werkzaamheden (bij werkprojecten of op zorgboerderijen) en op het gebied van vrijetijdsbesteding (zoals in activiteitencentra of op het gebied van creativiteit of sport).

Regelingen bij werk en dagbesteding

UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen)

Het UWV WERKbedrijf vervult een belangrijke rol in de toekenning van hulp. Het UWV bepaalt of er sprake is van een arbeidsbeperking en kent uitkeringen, reïntegratietrajecten en vergoedingen toe. Ook beoordeelt zij of iemand in aanmerking komt voor begeleiding door bijvoorbeeld een jobcoach. Andere bedrijven zorgen vervolgens dat de begeleiding wordt gegeven.

Wsw-indicatie

Het UWV WERKbedrijf beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor werken in een sociale werkvoorziening. Belangstellenden kunnen hiervoor een zogenaamde Wsw-indicatie aanvragen.

Het WERKbedrijf stelt daarbij een aantal eisen. De werknemer moet:

 • jonger zijn dan 65 jaar;
 • niet zelfstandig kunnen werken;
 • kunnen werken in een aangepaste omgeving. Daarbij kan het gaan om de aanpassing van de werkplek, aangepaste werktijden of het werken onder begeleiding;
 • regelmatig kunnen werken;
 • ingeschreven staan bij de Gemeenschappelijke Basis Administratie en het UWV WERKbedrijf.

Het UWV WERKbedrijf stelt vast hoe lang een indicatie geldig is. Dit is afhankelijk van de verwachte veranderingen bij de werknemer in het vermogen om zelfstandig te werken. Als de indicatie afloopt roept het WERKbedrijf de arbeidsgehandicapte werknemer weer op voor een nieuwe beoordeling.

Informatie over de WSW of over de aanvraag van een Wsw-indicatie is te vinden op de website van www.werk.nl van UWV-WERKbedrijf.

De gemeente is verantwoordelijk voor het plaatsen van werknemers met een indicatie voor de sociale werkvoorziening. Daarbij kan het gaan om een baan bij een regulier bedrijf of bij een sociale werkvoorziening. De gemeente kan daarbij een begeleidingsorganisatie inschakelen. Deze organisatie zoekt namens de gemeente werk voor de arbeidsgehandicapte werknemer. Als dit na zes maanden niet is gelukt, heeft de werknemer recht om een andere begeleidingsorganisatie in te zetten.

Persoonsgebonden budget

Iemand met een Wsw-indicatie kan ook gebruikmaken van een persoongebonden budget (PGB). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toewijzen van dit budget en het vaststellen van de hoogte.

Om voor een PGB in aanmerking te komen moet een arbeidsgehandicapte:

 • aan de beurt zijn voor plaatsing of door willen stromen van de sociale werkvoorziening naar het bedrijfsleven;
 • zelf een bedrijf aandragen waar hij of zij kan werken;
 • zelf een begeleidingsorganisatie zoeken. De arbeidsgehandicapte kan ook de gemeente vragen deze begeleidingsorganisatie in te schakelen.

Gemeentelijk budget

Elke gemeente heeft een budget voor het financieren van een werkvoorzieningplaats. Per plaats wordt een gemiddeld budget vastgesteld. Van dit budget worden de werkbegeleidingsorganisatie betaald en de subsidies voor de werkgever. 

Financiële compensatie voor werkgevers

Arbeidsgehandicapte werknemers zijn veelal minder productief. Daarnaast is er soms een hoger risico op ziekte of arbeidsongeschiktheid. Werkgevers die iemand met een arbeidshandicap in dienst nemen, lopen daardoor meer risico. Werkgevers moeten namelijk een groot deel van de kosten voor ziekte en arbeidsongeschiktheid betalen.

Om het risico voor werkgevers zo laag mogelijk te houden, heeft de overheid een aantal maatregelen genomen voor werkgevers die mensen met een arbeidshandicap in dienst nemen. Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:

Werkgevers die iemand in dienst nemen met een Wsw-indicatie, krijgen korting op de premies voor deze werknemers. Zie hiervoor de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl

Werkgevers worden gecompenseerd voor de loonkosten als een werknemer met een Wsw-indicatie ziek wordt of arbeidsongeschikt. Meer informatie vindt u op de website www.uwv.nl van de Uitvoeringsinstantie Werknemersverzekeringen (UWV).

WAJONG

Tot 2010 stond de WAJONG voor Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten. De criteria om gebruik te kunnen maken van de WAJONG zijn zijn met de wetswijziging behoorlijk aangescherpt. Met ingang van 2010 staat de afkorting voor De Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten. De WAJONG voorziet in een minimumuitkering voor: 

 • jonggehandicapten die voor minstens 25% arbeidsongeschikt zijn wanneer zij 17 jaar worden;
 • studerenden die jongeren zijn dan 30 jaar en voor minstens 25% arbeidsongeschikt worden tijdens je studie 

Omdat autisme een ontwikkelingsstoornis is, die al voor het 17e levensjaar aanwezig is, komen mensen met autisme ook in aanmerking voor deze uitkering. Uitvoering van de WAJONG is in handen van UWV. Om een WAJONG uitkering bij het UWV aan te vragen, is een keuring door een arts van het UWV noodzakelijk. Meer informatie vindt u onder andere op de site van het UWV; www.uwv.nl

Ook op de website www.weldergroep.nl vindt u meer informatie. Weldergroep is een landelijk, onafhankelijk kenniscentrum dat zich bezighoudt met werk, uitkeringen en verzekeringen in relatie tot gezondheid en werk. De brochures van Welder hebben het keurmerk ‘Gewone Taal’. 

Het CNV heeft een website opgezet voor jongeren met een WAJONG, www.wajongmagazine.nl

Ook de FNV richt zich op deze doelgroep, zie www.fnvbondgenoten.nl/arbeidshandicap

Wet werken naar vermogen

Wat is de Wet werken naar vermogen? 

Het kabinet wil dat zoveel mogelijk mensen via werk in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Daarom heeft het kabinet een nieuw wetsvoorstel aangekondigd: de Wet werken naar vermogen (Wwnv). Als het wetsvoorstel wordt goedgekeurd, wil het kabinet de wet vanaf 1 januari 2013 invoeren.

Belangrijkste uitgangspunten uit deze wet zijn:

wie kan werken, moet zoveel mogelijk aan de slag als dat kan;

 • als het nodig is, kunnen mensen hun gemeente vragen om hulp bij het vinden van werk;
 • iedereen die kan werken valt onder de regels van de bijstandswet (WWB). Dit betekent dat er ook naar eigen vermogen en het inkomen binnen uw huishouden wordt gekeken;
 • werkgevers kunnen van de gemeente ondersteuning krijgen om mensen met een ziekte of handicap aan te nemen.

Dagbesteding

De indicatie hiervoor loopt nu nog via een AWBZ indicatie die moet worden aangevraagd bij het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ), zie website www.ciz.nl

De indicaties voor extramurale zorg, dus ook dagbesteding, gaan in de nabije toekomst over naar de gemeenten en moet worden aangevraagd bij de WMO.

Links

www.uwv.nl

Website waar u direct een Wajong-uitkering en ondersteuning kunt aanvragen bij UWV als u daarvoor in aanmerking komt. De website leidt u stap voor stap door uw aanvraag heen. 

www.werk.nl

Website waar u vacatures kunt bekijken en - zodra u geregistreerd bent - uw cv kunt plaatsen en contact kunt opnemen met werkgevers. Daarnaast biedt werk.nl veel informatie over werk, bijvoorbeeld over solliciteren en ontslag. 

www.perspectief.uwv.nl

Website met werknieuws, speciaal voor alle werkzoekenden van UWV. 

www.werkbladmagazine.nl

Website met werknieuws, speciaal voor alle werkzoekenden van UWV Werkbedrijf.   

Partnersites

www.ikkan.nl

Website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ikkan-campagne. 

www.samenwerken.tv

Website van Filmmij met video's waarin Wajongers, werkgevers en begeleiders vertellen en laten zien wat mogelijk is als je werkt met een handicap.

Kenniscentrum crossover

www.werkenmeteenbeperking.nl

Websites van Crossover met informatie over werken met een handicap en met een kennisbank. Dit is een onderdeel op de website waar informatie is verzameld, die u op verschillende manieren kunt zoeken. Lees wat andere Wajongers schrijven op het forum. 

www.blikopwerk.nl

Website van de organisatie Blik op Werk, waar u op zoek kunt naar organisaties die u kunnen helpen bij het vinden van werk, zoals re-integratiebedrijven, arbodienstverleners, loopbaancoaches, outplacementbedrijven en opleidingsinstituten. 

www.handicapenwerk.nl

Website van de stichting Handicapenwerk.nl, met informatie over technische oplossingen voor de arbeidsre-integratie (terugkeer naar werk of zoeken naar werk) van mensen met een handicap. 

www.autismewat.nl/autisme-in-het-bedrijf

Website met onder andere tips (absoluut geen pasklare oplossing) voor benadering van mensen met autisme in werksituaties.

www.werkpad.nl 
Werkpad geeft twee brochures uit over werken met autisme.
Mensen met autisme worden op het werk geconfronteerd met specifieke dilemma's en problemen. Vertel ik dat ik autisme heb? Hoe zorg is ervoor dat de omstandigheden zo zijn dat ik goed kan functioneren? Hoe voorkom ik dat ik overprikkeld of belast raak.
In de brochure Omgaan met autisme op het werk komen met autisme aan het woord.

In de andere brochure Werken met autisme is beschrijft 12 methodische uitgangspunten voor het begeleiden van mensen met autisme met het doel dat zij werk kunnen vinden en behouden.

top Terug