meisjeingedachten

Samenwerking op alle levensterreinen en voor alle leeftijden.

Wat doen wij?

Niet vrijblijvende samenwerking

De samenwerking tussen de organisaties is niet vrijblijvend. In een convenant is vastgelegd waaraan de partners de komende drie jaar willen werken. Het netwerk maakt gebruik van kennis en ervaring van het landelijk convenant autisme. Centraal staat meer inzicht en overzicht van zorg- en dienstverlening voor mensen met ASS, uitwisseling van kennis en kunde, het realiseren van meer samenhang in en afstemming tussen zorg en dienstverlening en waar nodig, mogelijk en wenselijk in gezamenlijkheid knelpunten oplossen.

Zie onze brochure en het overzicht van de convenantpartners van het netwerk.

Stuurgroep

Er is een stuurgroep ingesteld die namens alle convenantpartners besluiten neemt over acties om uitvoering te geven aan afspraken uit het convenant. De stuurgroep komt vijf keer per jaar bijeen.

Coördinator

Er is een coördinator aangesteld voor drie jaar om de uitvoering van de activiteiten te coördineren. De plannen en activiteiten voor de komende jaren zijn vastgelegd in het projectplan.

Platform contactpersonen

Elke partnerorganisatie heeft een contactpersoon. Dat is de verbindende schakel tussen de ‘eigen’ organisatie en het ANG. De coördinator van het ANG organiseert drie keer per jaar een platformbijeenkomst voor deze contactpersonen. Doel van deze bijeenkomsten is uitwisseling van kennis en kunde.

Meer bekendheid met ASS

Er is nog veel onbekendheid met ASS. Het beeld dat de meeste mensen hebben van ASS is het beeld van klassiek autisme. ASS kent meer verschijningsvormen en daarbinnen ook nog eens vele gradaties. Daardoor wordt de diagnose laat of soms helemaal niet gesteld. Er zijn voorbeelden van mensen bij wie de diagnose pas gesteld wordt na hun pensionering. ANG wil ook werken aan meer bekendheid met ASS. Deze website is daar een voorbeeld van.

Stand van zaken 

Op 15 mei 2013 vond een bestuurdersbijeenkomst van Autisme Netwerk Groningen (ANG) plaats. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde de stuurgroep de resultaten van bijna drie jaar ANG. Daarnaast werden de aanbevelingen die zijn gedaan door vijf verschillende werkgroepen op hoofdlijnen gepresenteerd. Richting de toekomst stelt de stuurgroep voor om het convenant nog drie jaar te verlengen tot eind 2016 en daarbij in te zetten op uitvoering van een aantal prioriteiten. De komende jaren doen de volgende organisaties mee: ACCARE, Jonx-Lentis-ATN, MEE Groningen, De Trans, De Zijlen, Reik, 's Heeren Loo Groningen/Friesland, Humanitas DMH, Ilmarinen, Koninklijke Kentalis, Molendrift Nieuw Woelwijck, NOVO, Stichting Sprank, Stumass/Capito Wonen/IVA wonen, Koninklijke Visio, De Noorderbrug, Elker, Care House/Kids at Home, NVA, Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs provincie Groningen.

De stuurgroep van het ANG heeft voor de periode van 2014 t/m 2016 een aantal prioriteiten gesteld waaraan zij momenteel actief werkt.

Notitie in het kader van de pilot levensloopondersteuning en samenvatting hoofdpunten evaluatie pilot levensloopondersteuning.

Overzicht met handtekeningen voor het convenant december 2013-december 2016