meisjeingedachten

Samenwerking op alle levensterreinen en voor alle leeftijden.

Wat doen wij?

Niet vrijblijvende samenwerking

De samenwerking tussen de organisaties is niet vrijblijvend. In een convenant is vastgelegd waaraan de partners willen werken. Het netwerk werkt nauw samen met andere autismenetwerken en het VWS-programma Coalitie Vanuit Autisme Bekeken.
Centraal staat meer inzicht en overzicht van zorg- en dienstverlening voor mensen met ASS, uitwisseling van kennis en kunde, het initiëren van meer samenhang in en afstemming tussen organisaties van verschillende levensterreinen (diagnostiek, behandeling, hulpverlening, onderwijs, werk/dagbesteding, welzijn) en waar nodig, mogelijk en wenselijk in gezamenlijkheid knelpunten oplossen.

Zie onze brochure en het overzicht van de convenantpartners van het netwerk.

Stuurgroep

Er is een stuurgroep ingesteld die namens alle convenantpartners besluiten neemt over acties om uitvoering te geven aan afspraken uit het convenant. De stuurgroep komt vijf keer per jaar bijeen.

Coördinator

Er is een coördinator aangesteld voor drie jaar om de uitvoering van de activiteiten te coördineren. De plannen en activiteiten voor de komende jaren zijn vastgelegd in het projectplan.

Platform contactpersonen

Elke partnerorganisatie heeft een contactpersoon. Dat is de verbindende schakel tussen de ‘eigen’ organisatie en het ANG. De coördinator van het ANG organiseert drie keer per jaar een platformbijeenkomst voor deze contactpersonen. Doel van deze bijeenkomsten is uitwisseling van kennis en kunde.

Meer bekendheid met ASS

Er is nog veel onbekendheid met ASS. Het beeld dat de meeste mensen hebben van ASS is het beeld van klassiek autisme. ASS kent meer verschijningsvormen en daarbinnen ook nog eens vele gradaties. Daardoor wordt de diagnose laat of soms helemaal niet gesteld. Er zijn voorbeelden van mensen bij wie de diagnose pas gesteld wordt na hun pensionering. ANG wil ook werken aan meer bekendheid met ASS. Deze website is daar een voorbeeld van.

Stand van zaken 

Eind 2016 hebben alle partners het derde convenant gesloten; het convenant loopt tot 1 januari 2020. Zie het Plan van Aanpak voor de hoofdlijnen van het convenant.