In het kader van ‘Podium Poortershoes’ zullen er op de laatste donderdagen van februari, maart en april drie lezingen worden gehouden, geïntieerd door Bep Schilder. Zie ook onze agenda.

Op donderdag 28 februari is het thema  ‘Autisme en opvoeding’. Spreekster zal zijn  Geertje Baas, trainer, sociaal werker en WMO consulent bij MEE Groningen. Ook is zij werkzaam voor het Advies en informatie Autisme Netwerk Groningen.

Donderdag 28 maart zal Marida Vermeulen, GGZ-agoog bij INTERPSY en ervaringsdeskundige het hebben over Autisme en Mindfulness.

De avond van 25 april wordt verzorgd door Bep Schilder, auteur van het boek ‘De Poort, de Paljas en het Meisje, levens(reis)verhaal van een domineesdochter met het syndroom van Asperger’. Het thema is dan: ‘Een huid van niks’. Over Autisme, (gebrek aan) grenzen en Mulitidimensionaliteit.

Plaats: Oosterweg 13 Groningen

Aanvang: 20.30 uur

Inloop: 20.15 uur

Entree: 3 euro (geen pin)

Lees ook interview met Bep Schilder

Het thema van de NVA Autismeweek 2019 is Autisme werkt! Werknemers met autisme zorgen voor diversiteit in een bedrijf, een belangrijke grondstof voor innovatie. Veel mensen met autisme beschikken over positieve eigenschappen, zoals oog voor detail, eerlijkheid, loyaliteit en het vermogen om systemen te analyseren. Ook hebben zij vaak waardevolle ‘speciale interesses’, onderwerpen waar zij álles van weten. Daarnaast is een divers werknemersbestand een uiting van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ steeds vaker één van de selectiecriteria voor aanbestedende partijen. Maar werknemers met autisme leveren ook op een andere manier voordeel op: bedrijven waar openlijk gesproken kan worden over beperkingen, kennen een betere werksfeer. Dit heeft minder verzuim door stress en ziekte tot gevolg. Bovendien stimuleert openheid over zaken die niet zo makkelijk gaan alle werknemers om na te denken over hoe zij optimaal kunnen presteren.

“Mijn kracht is dat ik mijn eigen gedachten vorm, in plaats van de geijkte weg te volgen. Dat leidt tot nieuwe oplossingen.”

Het is weer zo ver!! De ontmoetingsbijeenkomsten met thema Autisme gaan weer van start.
Compaen nodigt u uit voor de komende ontmoetingsavond voor mantelzorgers, familie en  geïnteresseerden.

Maandag 11 februari 2019  “Diagnose autisme. En nu?”.
De gast voor de avond is Ellen Diemers, Consulent jeugd van MEE Groningen en ervaringsdeskundige.

Iedereen die geïnteresseerd is in de thema-avond is  van harte welkom van 19.00 – 21.00 in de zaal van  ouderenwerk Compaen, ingang Ontmoeting aan het Jan Salwaplein 3 in Veendam.

Heb je zelf interesse in de thema? Dan ben je ook van harte welkom, wel graag aanmelden. Zie bijlage

Sjeni Mustafa, Buurtwerker, mantelzorgondersteuning Compaen

smustafa@compaenveendam.nl ● www.compaenveendam.nl

(06) 46174257 ● (0598) 698 119

De consulenten Informatie en Advies (Ellen Diemers en Geertje Baas) bieden geen hulpverlening, maar kunnen wel met u meedenken als u vragen heeft over autisme. Daarnaast geven zij groepsvoorlichting over autisme. Hieronder vindt u een paar voorbeelden van het afgelopen jaar. In de groepsbijeenkomsten bereikten we meer dan 300 personen. Er:

 • werd tijdens drie bijeenkomsten voorlichting gegeven over autisme bij het GGZ-platform (ZAVIE) in de stad en de regio.
 • is door de consulent bij een bijeenkomst van de belangenvereniging NVA/AIC voor mensen met autisme, hun naasten en professionals uitleg gegeven over autisme en (mogelijkheden en procedures op weg naar) hulpverlening.
 • is op uitnodiging deelgenomen aan een lunchbijeenkomst van Kwartier en Welzijn in het kader van mantelzorg rondom het thema mensen met psychische problemen en hun mantelzorgers.
 • is na een succesvolle bijeenkomst rondom mantelzorg en autisme in samenwerking met Kwartier Zorg en Welzijn in Hoogezand een nieuwe bijeenkomst geweest in Noordbroek.
 • is in samenwerking met mantelzorgondersteuning van Mensenwerk Hogeland een vergelijkbare bijeenkomst verzorgd voor het noorden van de provincie.
 • is een bijdrage geleverd aan de mantelzorggroep autisme in Veendam van Compaen.
 • zijn twee workshops gegeven aan het primair onderwijs.
 • is deelgenomen aan een informatiemarkt van de NVA in samenwerking met WIJ-team Corpus den Hoorn.
 • is een presentatie gegeven bij een lunchbijeenkomst van een gemeente (voor CJG, WMO en andere gemeentefunctionarissen).
  Zie voor meer informatie de folder elders op onze website. De inhoudelijk consulent is bereikbaar via het speciale mailadres consult@autismegroningen.nl en het telefoonnummer 06 51902264

Onderzoek naar de taalvermogens van kinderen met autisme (5 t/m 14 jaar)

De Rijksuniversiteit Groningen is op zoek naar kinderen in de leeftijd van 5 t/m 14 jaar die mee willen doen aan een grootschalig onderzoek naar de taalvermogens van kinderen met en zonder autismespectrumstoornissen (ASS). Het zou heel fijn zijn als u mee wilt doen!

Waar gaat het onderzoek over?

In dit taalonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt onderzocht hoe goed kinderen met en zonder ASS taal gebruiken en begrijpen. Verder wordt er gekeken op welke punten hun taalgebruik en taalbegrip samenhangt met andere mentale vaardigheden. Het onderzoek is geen taaltest waarvoor uw kind slaag of zakt. Integendeel, juist uit de spontante en natuurlijke taal van kinderen leren wij hoe hun taalverweringsproces verloopt.

Waarom is dat belangrijk?

Meer kennis over de taalontwikkeling is belangrijk, omdat het kan helpen om eventuele problemen al in een vroeg stadium te ontdekken. Door de taalproductie en het taalbegrip van kinderen met ASS te vergelijken met die van kinderen zonder ontwikkelingsproblemen kunnen we te weten komen wat de precieze verschillen zijn, en waar mogelijk problemen liggen. Daardoor kan in de toekomst in de hulpverlening of op school de aandacht gericht worden op die gebieden waar dat het meeste nodig is.

Wat wordt er van u gevraagd?

Het onderzoek zal bestaan uit twee sessies van elk ongeveer 3 uur. In de eerste sessie zal de onderzoeker bij u thuis komen, maar u mag natuurlijk ook naar het onderzoekslab op de universiteit komen als u dat prettiger vindt. We doen hier een aantal taakjes om onder andere sociale vaardigheden, algemene intelligentie en algemene taalvaardigheid te meten. In de tweede sessie zal u samen met uw kind naar het onderzoekslab op de universiteit komen. Hier zal uw kind een aantal taken doen achter de computer terwijl u vragenlijsten invult over de ontwikkeling van uw kind. Alle gegevens worden volstrekt anoniem verwerkt.

Uw reiskosten worden vergoed en u krijgt een digitale cadeaubon twv €20,-

Heel erg bedankt alvast!

Drs. Iris Scholten, Drs. Vera Hukkers, Drs. Irene Mognon, Prof. dr. Petra Hendriks, Dr. Catharina Hartman, Dr. Simone Sprenger

Contact: L.I.Scholten@rug.nl

Telefoon: 050 363 6683
Aanmelden of meer informatie? Ga naar www.let.rug.nl/taalonderzoek.

Grasduinen door de geschiedenis van autisme – dat is nu mogelijk dankzij de Canon Autisme Nederland die afgelopen vrijdag werd gepresenteerd tijdens het NVA AutismeCongres 2018. De Canon Autisme Nederland verhaalt over de belangrijkste mijlpalen in de geschiedenis van autisme – in Nederland én daarbuiten. Elk venster is verbonden aan een belangrijk jaartal. Zo begint de canon met de Nederlandse pedagoog en non Ida Frye, ook bekend als ‘zuster Gaudia’. Zij omschreef al in de jaren dertig van de vorige eeuw een jong kind als ‘autist’; ruim voordat de beroemde OostenrijksAmerikaanse psychiater Leo Kanner in 1943 zijn eerste artikel over autisme schreef.

Lees persbericht  en zie de link naar de website

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 6 november werd de tweejaarlijkse stimuleringsprijs autisme netwerk Groningen uitgereikt.

De winaar is de Faculteit der Letteren en in het bijzonder de studieadviseur, mevrouw Westra. Mevrouw Westra is voorgedragen door mevrouw Antje Heeringa.
Binnen de faculteit is kennis van autisme en van wat het in de praktijk betekent voor een student met autisme om te studeren. Mevrouw Westra is goed op de hoogte en zet zich daadwerkelijk in om voorwaarden te scheppen waardoor iemand met autisme kan studeren.
Het mee kunnen doen is structureel verankerd. Ook in het beleid. In een brief van de universiteit staat “De RUG biedt aan studenten met een lichamelijk handicap, chronische psychische klachten of dyslexie zoveel mogelijk een gelijke kans op studiesucces als aan studenten zonder functiebeperking. De RUG beschouwt het realiseren van geschikte en noodzakelijke aanpassingen als een recht van de student en niet als een gunst.”
Dit blijkt voortdurend uit meedenken met de student met autisme, eigen initiatief nemen zodat de student met autisme mee kan doen, vanzelfsprekend vinden dat steeds gezocht wordt naar de juiste mix van ‘normaal waar mogelijk en aangepast waar nodig’. Mevrouw Westra is goed in het vertalen van problemen naar oplossingen en zet zich in om die oplossingen te realiseren. Ze is enthousiast en schept er plezier in om een bijdrage te leveren aan het kunnen volgen van de studie Nederlands. De student met autisme heeft een volwaardige plek binnen de studie.

De jury over deze voordracht
Normaal waar mogelijk, aangepast waar nodig. Dat sluit aan bij de inclusie-gedachte. Mooi dat mevrouw Westra het vanzelfsprekend vindt dat er inzet getoond wordt om op maat voorwaarden te scheppen, zodat iemand met autisme mee kan doen in een reguliere onderwijssituatie. Het komt vaak voor dat iemand met autisme het onderwijstraject niet kan vervolgen. Des te mooier dat dit bij de Faculteit der Letteren zo goed opgepakt wordt.

De winnaar van de stimuleringsprijs Autisme Netwerk Groningen 2018 is de Faculteit der Letteren en in het bijzonder mevrouw Westra.

De Faculteit der Letteren is gekozen tot winnaar, omdat zij:

 • realiseren van geschikte en noodzakelijke aanpassingen niet ziet als een gunst, maar als een recht;
 • daarmee de kracht van diversiteit in de breedte in de samenleving erkent;
 • niet uitgaan van ‘zo doen we dat’, maar uitgaan van ‘wat heb je nodig’;
 • werkt vanuit de visie normaal waar mogelijk, aangepast waar nodig;
 • voorwaarden schept tot volwaardig mee kunnen doen;
 • problemen goed kan vertalen naar oplossingen;
 • een studieadviseur heeft die enthousiast is en er plezier in schept om een bijdrage te leveren aan het kunnen volgen van een studie Nederlands door een student met autisme;
 • wij de wens hebben dat dit voorbeeld veel navolging krijgt in andere onderwijssettingen.

Kijk hier voor de overige inzendingen.

Vooraf
Wij roepen uw hulp in!

Om onze missie: ‘de belangenvereniging zijn voor mensen met autisme en hun omgeving’ te kunnen waarmaken zijn wij op zoek naar wat u bezig houdt en waarvan u vindt dat er verandering in zou moeten komen. Niet dat we individuele oplossingen kunnen geven; wèl kunnen ervaringen van onze lezers input zijn voor belangenbehartiging op regionaal niveau.

De inloopochtend van het AIC is verhuisd naar een prachtige, rustige plek in de wijk Selwerd. Zie verderop.

Voor de jaarlijkse NVA-lezing op 13 november van Sander Begeer van het Nationaal Autismeregister zijn nu nog maar enkele plaatsen vrij!

Er zijn ook nog enkele plaatsen vrij bij lotgenoten-contactgroepen in Emmen!

Lees hier de volledige nieuwsflits

AUTISMETHEMA-AVONDEN

Op de eerste dinsdagen van oktober, november en december zullen er in het achterzaaltje van de ‘Kroeg van Klaas’ drie autismethema-avonden worden gehouden. Ook kennissen, familie en vrienden van mensen met ASS zijn van harte welkom.

Op 2 oktober zal Bep Schilder spreken over het thema Diagnose op latere leeftijd. Bep is de auteur van het boek De Poort, de Paljas en het Meisje, levens(reis)verhaal van een domineesdochter met het syndroom van Asperger. Hierin beschrijft ze haar schrijnende én hilarische ervaringen als dochter van een bekende theoloog in het toen nog zeer dogmatische Kampen. Uiteindelijk vindt ze liefde, rust en bevrijding op het Ierse schiereiland Dingle.

In haar lezing zullen er thema’s langskomen als ‘onzichtbaar autisme’, (identiteits)crisis na de diagnose, (h)erkenning en/of afkeuring van familie en vrienden en problemen op het gebied van relaties en intimiteit. Daarnaast zal zij spreken over ‘misdiagnoses’ door overlappende kenmerken met andere stoornissen en als gevolg daarvan onjuist voorgeschreven medicatie. Ook zal ze tips aanreiken ter voorkoming van overprikkeling door licht, geluid en ‘sociaal verkeer’.

Meer info: bepschilder.nl

Op 6 november zal Jorien de Jong een interactieve lezing houden over Autisme en voeding. Kernbegrippen: het verband tussen voeding en autisme, beter functioneren met goede voeding, onder- en/of overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels.

Jorien is ervaringsdeskundige en afgestudeerd aan de Hanzehogeschool, richting ‘Voeding en diëtetiek’. Zie: www.autlife.nl

De avond van 4 december zal worden ingevuld door dr. Els M.A. Blijd-Hoogewys.

Thema: Meisjes en vrouwen met ASS.

Over het belang van een tijdige diagnosticering, verschillen tussen jongens en meisjes met (een vorm van) autisme, vriendschappen en puberteit.

Els is klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut en manager behandelzaken van de specialistische teams bij INTER-PSY te Groningen. Daarnaast is zij werkzaam als freelance docent.

Zie: https://blijd-hoogewys.com/

De avonden zijn bedoeld als experiment. Vooral over autisme bij normaal tot hoogbegaafde mensen blijkt er veel onbekendheid te bestaan. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat zij – door al in de vroege jeugd sterk ontwikkeld aanpassings- en kopiërgedrag – niet als zodanig de aandacht trekken. Bij voldoende belangstelling zullen de avonden vanaf februari 2019 een maandelijks vervolg krijgen.

Plaats: Oosterweg 26, Groningen.

Kroeg open: 20.00 uur.

Aanvang lezing: 20.30 uur.

Na de pauze zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Entree: 3 euro (geen pin)

13 oktober
INFOMARKT AUTISME

Het AIC Groningen organiseert in samenwerking met WIJ Corpus den Hoorn een informatiemarkt Autisme.
Soms zoek je iets, maar weet je niet precies wat of waar je het moet zoeken. En inmiddels zijn er heel wat organisatie’s die iets te bieden hebben voor mensen met ASS.
Op zaterdag 13 oktober zullen verschillende organisatie’s op gebied van bijv. dagbesteding, begeleiding, vrije tijd, gezondheid etc. zich op de informatiemarkt presenteren. Ook zullen er korte workshops en/of presentatie’s gegeven worden door een aantal aanbieders.
We willen hiermee vooral mensen inspireren en een impressie geven van de mogelijkheden voor mensen met ASS. Kom langs voor inspiratie of een kop koffie of thee.

Zit wat je zoekt er niet bij? Het AIC zal zelf ook aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en met je te kijken wat je wel zou willen.

Voor wie: De markt is bedoeld voor iedereen die meer wil weten
over mogelijkheden op allerlei gebied voor mensen met autisme.

Wanneer: zaterdag 13 oktober
14.00-17.00 uur

Waar: Menno Lutterhuis / WIJ Corpus den Hoorn
Paterswoldseweg 267 (ingang om de hoek aan de Laan v/d Vrijheid)
9728 AC Groningen

Meer info: o.a. lijst met deelnemers zie:
www.aicgroningen.nl
www.facebook.com/aicgroningen