De NAR-rapportage 2017 staat online. In deze rapportage vindt u de basisresultaten uit de NAR-meting 2017. Naast algemene kenmerken van de NAR-deelnemers, vindt u hierin deelrapporten met resultaten per deelnemersgroep: (1) (jong)volwassenen met autisme over zichzelf, (2) ouders/verzorgers over hun kind met autisme en (3) wettelijk vertegenwoordigers over hun naaste met autisme en een zware zorgbehoefte.

Het lectoraat Rehabilitatie organiseert in samenwerking met de gemeente Groningen een Impulscursus waarmee jongeren met een beperking in de leeftijd van 16-25 jaar worden geholpen bij het kiezen van werk, scholing of dagbesteding. De cursus start op woensdagochtend 29 november a.s. (zie de bijlage voor de betreffende brochure) en duurt acht bijeenkomsten van 3,5 uur.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij in deze cursus en mogelijk zijn er cliënten van uw organisatie die gebruik willen maken van deze optie om deel te nemen aan de Impulscursus.
 

Aanmelden kan nog tot 24 november a.s. De deelnemer kan een email sturen aan Liesbeth Moerer, email. L.moerer@pl.hanze.nl, waarin hij/zij aangeeft aan de Impulscursus te willen deelnemen met voor- en achternaam, leeftijd, adres en betrokken organisatie. Lees verder de brochure.

Persbericht, 4 oktober 2017

WEDDE – Er was vorige week een tussentijdse evaluatiemiddag van de Proeftuin Autisme. Wethouder Lea van der Tuin: “Naar aanleiding van alle positieve ervaringen van de afgelopen maanden, is besloten om nog een jaar verder te gaan met de Proeftuin.” In de Proeftuin werken de gemeenten Bellingwedde en Oldambt samen met Autisme Netwerk Groningen (ANG).

Samen proberen zij kennis over autisme die nu nog verspreid ligt bij verschillende partners en ondersteuners beter te koppelen. Op die manier lopen mensen met autisme minder vaak vast in de maatschappij.

Wethouder Bart Huizing: “De gemeente Bellingwedde vindt het belangrijk dat kinderen en volwassenen met autisme passende ondersteuning krijgen zodat zij goed kunnen, en blijven, functioneren. Samenwerking tussen alle
terreinen is hiervoor van groot belang. Daarom zijn wij blij dat de Proeftuin nog even doorgaat.”

De Proeftuin
In januari zijn er binnen de Proeftuin vier pilots en kernteams gestart: signalering, levensloopondersteuning, integrale trajecten thuiszitters met autisme en zinvolle daginvulling. In elk kernteam zitten mensen vanuit verschillende organisaties én iemand met autisme die samen kijken naar de hulpvraag.

Tijdens de evaluatiemiddag werd duidelijk dat de winst van de Proeftuin voor mensen met autisme vooral behaald wordt door korte lijnen tussen henzelf en professionals, door goede samenwerking tussen de betrokken partijen vanuit alle terreinen, maar bovenal door de beschikbaarheid van ervaringsdeskundigen. Door de Proeftuin nog een tijd te verlengen worden meer mensen met autisme bereikt en geholpen om tot een ‘eigen’ plan te komen om goed te functioneren in het dagelijks leven.

Werken Metzorg is aangesloten bij het convenant Autisme Netwerk Groningen.

Werken Metzorg (voorheen Stichting Klusbus) is 6 jaar geleden opgericht in Groningen en is actief als kleinschalig en persoonsgericht centrum voor dagbesteding en ambulante begeleiding.

werkenmetzorg1

Rob Beckers, voorzitter stichting Werk Metzorg

Werken Metzorg wil (jong)volwassenen met psychosociale en/of psychiatrische problematiek actief ondersteunen en begeleiden in een veilige omgeving door middel van een zinvolle en aan werk gerelateerde dagbesteding en/of ambulante zorg.

 

Werken Metzorg stimuleert de deelname aan het alledaagse leven van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zoals langdurig werklozen of  mensen, afkomstig uit de forensische psychiatrie (dr S van Mesdagkliniek) die voor resocialisatie in aanmerking komen. Zo willen we voorkomen dat mensen met een chronische beperking sociaal in een isolement raken. De ondersteuning is er altijd op gericht om de zelfredzaamheid te vergroten en het sociale netwerk te versterken. Daarbij stimuleren we de maatschappelijke betrokkenheid zodat men actief een bijdrage kan leveren aan de samenleving. Arbeidsritme en werknemersvaardigheden kunnen worden opgedaan. Voor sommige van onze deelnemers levert dit betaald werk op, voor anderen is beschut werk meer haalbaar of is dagbesteding het hoogst haalbare.

Het team bestaat uit een vijftal enthousiaste agogisch opgeleide begeleiders die ook een (technische) beroepsachtergrond hebben, ondersteund door vrijwilligers en stagiaires. Het team is zelfsturend en de stichting kent een deskundig bestuur, afkomstig uit de (psychiatrische) zorg, het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. Als vrijwilligersorganisatie begonnen, ontwikkelt Werken Metzorg zich tot een duurzame zorginstelling.

Klussen ter dienstverlening (de naam is ontleend aan de zgn. klusbussen!) worden als middel van dagbesteding gehanteerd t.b.v. voornamelijk minima en andere kwetsbare doelgroepen in de wijken van Groningen e.o. Daarvoor wordt een uiterst beperkt tarief gehanteerd.

Werken Metzorg heeft voornamelijk deelnemers (cliënten) uit de gemeente Groningen, maar ook uit enkele omringende gemeenten zoals Bedum, Eelde en Sappemeer  (veelal op basis van een PGB, WLZ of via veiligheid & justitie: de dr. S van Mesdagkliniek).  Op ons prikkelarme groene terrein nabij het Stadspark zijn diverse mogelijkheden op het gebied van groenten- en bloementeelt en -verkoop, in ons theehuis of op het gebied van creativiteit en ambacht waaronder keramiek.

Zij is in het bezit van een AGB code en legt de laatste hand aan de erkenning tot reïntegratie instelling (UWV). Voorts zijn er diverse onderaannemersschappen zoals met Lentis en het Leger des Heils. Werken Metzorg is een erkend leerbedrijf en wil ook ruimte bieden aan participatiebanen.

Medilex Onderwijs organiseert op 5 oktober het congres Autisme in het MBO>

30% van de studenten met autisme op het mbo valt voortijdig uit (NAR, 2015). Hoe voorkomt u studieproblemen bij studenten met autisme? Hoe werkt de informatieverwerking van deze studenten? En hoe helpt u studenten met autisme bij het vinden en voorbereiden van een stage?

Lees verder voor meer informatie

WINSCHOTEN – Op donderdag 7 september start een nieuw project in Winschoten voor leerlingen met een autismespectrumstoornis. Mbo-leerlingen met autisme en die extra ondersteuning nodig hebben, worden in het kader van dit zogenaamde KAIRO-project geholpen met het behalen van een diploma en het voorkomen van problemen op school. Lees het hele artikel