Doelgroep

NOVO biedt in Groningen en Drenthe ondersteuning en zorg aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Ook aan mensen waarbij naast de verstandelijke beperking sprake is van ASS. Samen met Promens Care vormt NOVO Cosis.

Specifieke expertise

De ondersteuning en zorg is gericht op wonen (van ambulante ondersteuning tot 24-uurs zorg), werk en dagbesteding, gezinsondersteuning en verblijf en behandeling voor jeugdigen. Ook worden therapiën, trainingen en cursussen aangeboden.

Als je merkt dat je vastloopt en niet weet hoe je weer vooruit komt. Vooral jongeren met psychische problematiek, zoals autisme en angst, ervaren vaak dit soort klachten. Juist door deze psychische problematiek is het lastig om dit soort problemen en gevoelens alleen aan te gaan.  Jeugdigen en (jong) volwassenen van 8 tot en met 27 jaar. Aanbod: begeleiding, educatie en behandeling

Doelgroep

Accare is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen, jongeren en ouders kunnen terecht bij ACCARE.

Specifieke expertise

ACCARE is een diagnostisch centrum en biedt onder andere ondersteuning, begeleiding, training en behandeling aan kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme spectrum stoornissen. Het grootste deel van de cliënten wordt poliklinisch begeleid en behandeld. Slechts een klein deel wordt klinisch begeleid en/of behandeld.

Overige informatie

De activiteiten van ACCARE zijn ondergebracht in drie divisies die zich onderscheiden in werkgebied en doelgroep. Naast de polikliniek heeft heeft de divisie Universitair Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (UCKJP) een kliniek voor kinderpsychiatrie (Groenendaal voor kinderen tussen 4 en 14 jaar en De Wenakker voor jongeren tussen 12 en 18 jaar) en een kamertrainingscentrum voor jongeren van 16 tot 19 jaar.

Doelgroep

ATN biedt kortdurende, ambulante specialistische hulp aan kinderen en volwassenen met een autisme spectrum stoornis. ATN biedt dit in Groningen, Drenthe en Friesland.

Specifieke expertise

ATN is gespecialiseerd in autismediagnostiek en behandeling op maat. De begeleiding richt zich niet alleen op betrokkene zelf, maar ook op de omgeving (ouder, partner en anderen). Er is een infantteam, kinderteam, volwassenenteam, ASS+ team (voor mensen met ASS met bijkomende problematiek), FACT (FACT biedt sociaal psychiatrische behandeling aan kinderen/volwassenen met autisme, wanneer er op meerdere gebieden forse beperkingen zijn).

Overige informatie

ATN is onderdeel van Lentis/Jonx.

Doelgroep

Het CCE richt zich op het hanteerbaar maken van bijzondere zorgvragen. Het gaat om zorgvragen die in de reguliere zorg niet kunnen worden opgelost. Een bijzondere zorgvraag ontstaat als problemen dusdanig complex zijn dat de eigen zorgverleners deze niet meer kunnen oplossen. Wat is er met de cliënt aan de hand en welke factoren in de omgeving veroorzaken dit gedrag? Samen met zorgverleners en cliëntvertegenwoordigers wordt gekeken wat de cliënt nodig heeft.

Specifieke expertise

Het inzetten van externe deskundigen is essentieel binnen de werkwijze van het CCE. Daardoor kunnnen zij onbevangen, op maat en sectoroverstijgend adviseren. Het CCE gaat in gesprek, denkt mee en zoekt naar oplossingen. Zorgverleners, familie, naasten en andere externe partijen zijn voor het CCE vaste gesprekspartners. De rol van het CCE is altijd tijdelijk en aanvullend op de bestaande zorg. Kennis en ervaring uit consultaties en toetsingen deelt het CCE met zorgverleners en anderen. Zij geven feedback aan zorginstellingen om complexe zorg duurzaam te verbeteren. Denk aan werkprocessen, cultuuraspecten en organisatiestructuur.

Doelgroep

NOVO biedt in Groningen en Drenthe ondersteuning en zorg aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Ook aan mensen waarbij naast de verstandelijke beperking sprake is van ASS. Samen met Promens Care vormt NOVO Cosis.

Specifieke expertise

De ondersteuning en zorg is gericht op wonen (van ambulante ondersteuning tot 24-uurs zorg), werk en dagbesteding, gezinsondersteuning en verblijf en behandeling voor jeugdigen. Ook worden therapiën, trainingen en cursussen aangeboden.

Doelgroep

’s Heerenloo/De Noorderbrug richt zich op mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte en is gespecialiseerd in ondersteuning en zorg voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel en mensen met een auditieve beperking. Zie ‘overig’.

Specifieke expertise

’s Heerenloo/De Noorderbrug biedt ondersteuning op het gebied van wonen, werken/dagbesteding en vrije tijd. Ondersteuning kan plaatsvinden in één van de locaties van ’s Heerenloo/de Noorderbrug, maar ook bij mensen thuis.

Overige informatie

’s Heerenloo/De Noorderbrug kan ook diagnostiek verrichten als hulpvraagverduidelijking in situaties waarbij naast Niet Aangeboren Hersenletsel sprake is van autisme of omgekeerd.

Doelgroep

De Trans biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en aan kinderen en volwassenen met ASS in Groningen en Drenthe.

Specifieke expertise

De dienstverlening is gericht op wonen (van logeren, ambulante ondersteuning tot 24-uurs zorg), werk en dagbesteding, advisering, diagnostiek en behandeling.

Doelgroep

Eleos is een Landelijke christelijke basis GGZ-instelling en biedt diagnostiek, ondersteuning, begeleiding, traininge en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen met ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme spectrum stoornissen. De behandeling vindt ambulant plaats. Zowel gezin als netwerk worden zoveel als mogelijk bij de behandeling betrokken. Daarnaast is in Assen een woonlocatie met 24-uurs zorg.

Specifieke expertise

Eleos Groningen bestaat uit een geïntegreerd multidisciplinair team voor zowel jeugd als volwassenen.

Specifieke expertise

Bij Inter-psy werken een (kinder en jeugd) psychiater, klinisch psychologen, GZ- psychologen, psychologen, huisarts, kinderarts, orthopedagogen en maatschappelijk werkers. INTER-PSY geeft ook ouderbegeleiding en speltherapie. Op indicatie kan INTER-PSY gespecialiseerde gezinshulp bieden in de thuissituatie (Hulp aan Huis).

Overige informatie

Naast een vestiging in Groningen, zijn er vestigingen in Sappemeer, Wildervank, Uithuizen, Veendam en Hoogezand.

Specifieke expertise

Jeugdhulp Groningen

Vanaf 1 januari 2018 is de website Jeugdhulp Groningen in de lucht! Deze ‘nieuwe’ site is voor alle verwijzers in de regio Groningen, maar ook voor jeugdigen en hun ouders/opvoeders.

Alle aanbieders die een contract hebben voor het bieden van jeugdhulp in de regio vanaf 2018 staan op deze site vermeld. Wanneer er meerdere aanbieders zijn die hetzelfde soort hulp mogen leveren, zijn er toch altijd specifieke kenmerken waarmee de ene aanbieder zich onderscheidt van de ander. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de locatie waarop de aanbieder jeugdhulp biedt: op de eigen locatie of juist in de omgeving van de jeugdige. En zo zijn er meer kenmerken op te noemen waaruit blijkt waarin jeugdhulpaanbieders van elkaar verschillen.

Doelgroep

Binnen de Woon-/Werkgemeenschap (WWA)wonen en werken normaal begaafde mensen met een autisme spectrum stoornis. Het wonen en werken in één milieu heeft als voordelen dat het leven zo overzichtelijk en voorspelbaar wordt gemaakt.

Specifieke expertise

De WWA heeft een eigen werkplaats. Ook heeft zij een eigen werkproject op locatie. Verder bezoekt een aantal bewoners een ander GGz-werkproject of werken sommigen buiten de GGz. De WWA biedt ook ambulante ondersteuning aan mensen met ASS die op zichzelf gaan wonen. Ook bestaat de mogelijkheid tot deeltijdbehandeling: elders wonen, maar binnen de WWA werken.