Doelgroep

(Neurodiverse) studenten en middelbare scholieren

Specifieke expertise

Scriptiebegeleiding, studiebegeleiding, tentamentraining en bijles

Als je merkt dat je vastloopt en niet weet hoe je weer vooruit komt. Vooral jongeren met psychische problematiek, zoals autisme en angst, ervaren vaak dit soort klachten. Juist door deze psychische problematiek is het lastig om dit soort problemen en gevoelens alleen aan te gaan.  Jeugdigen en (jong) volwassenen van 8 tot en met 27 jaar. Aanbod: begeleiding, educatie en behandeling

Doelgroep

Een ROC (regionaal opleidingscentrum) is een samenwerkingsverband van onderwijsinstituten in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Binnen het onderwijs bestaan twee leerwegen, het zogenaamde Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Het gaat in beide gevallen om een combinatie van praktijk en school.

Doelgroep

De Bovenburen is een school voor praktijkonderwijs. Moeilijk Lerende Kinderen (MLK) kunnen in aanmerking komen voor het praktijk- en leerwegondersteunend onderwijs.

Specifieke expertise

Leerlingen worden door middel van praktijklessen en stages voorbereid op de arbeidsmarkt.

Overige informatie

De Boevenburen valt onder het Dollard College in Winschoten.

Doelgroep

De Bolster is een school voor praktijkonderwijs. Moeilijk Lerende Kinderen (mlk) kunnen in aanmerkingen komen voor het praktijk- en leerwegondersteund onderwijs.
Specifieke expertise

Door middel van praktijklessen en stages worden leerlingen voorbereid op de regionale arbeidsmarkt. Het onderwijs wordt aangepast op de mogelijkheden van elke leerling afzonderlijk.

Overige informatie

De Bolster is een christelijke school. Voor toelating volgt een intakegesprek.

Doelgroep

De Steiger is een school in de stad Groningen. De school richt zich op zeer moeilijk lerende kinderen van 4 tot 20 jaar.

Specifieke expertise

Zie doelgroep.

Overige informatie

De school werkt vanuit een gereformeerde grondslag.

Doelgroep

De Wingerd biedt in de stad Groningen onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen van 4 tot 20 jaar. De school heeft een afdeling voor speciaal basis onderwijs en een afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs.

Overige informatie

De school werkt vanuit een Protestant Christelijke grondslag.

Doelgroep

(Jong) Volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking en/of bijkomende problematiek zoals autisme.

Specifieke expertise

Het Dekkersnest biedt wonen (24 uur) voor (jong) volwassnenen met een verstandelijke beperking en/of bijkomende problematiek in een huiselijke sfeer. Er zijn meerdere locaties.

Tevens biedt het Dekkersnest passende dagbesteding op meerdere locaties met verschillende mogelijkheden. De activiteiten die Het dekkersnest biedt zijn paardrijden, houtbewerking, knutselen, groenvoorziening, dierenverzorging, kleinschalige akkerbouw en huishoudelijke activiteiten.

Het dekkersnest is een erkend leerbedrijf en biedt een aantal stageplekken aan zowel in de zorg als in de dierverzorging.

Doelgroep

Het praktijkonderwijs is een deelschool van Dr. Aletta Jacobsonderwijs. De school biedt onderwijs aan Moeilijk Lerende Kinderen (MLK).

Specifieke expertise

Voor specifieke ondersteuning aangaande autisme kunt u het beste contact opnemen met de school.

Doelgroep

Elker is er voor kinderen van 0-18 jaar met opvoedingsproblemen en/of ontwikkelingsproblemen zoals autisme. Eker heeft ook een aanbod als er problemen spelen m.b.t. echtscheiding of als er sprake is van huiselijk geweld. Zij bieden crisishulpverlening, hulpverlening bij trauma’s, therapiën, coaching en verwerkingsgroepen. Voor jonge (3 tot 7 jr.) kinderen waarbij vanwege ontwikkeingsproblemen onderzoek en behandeling noodzakelijk zijn, heeft Elker het Medisch Kinderdag Dagverblijf (MKD) en aan oudere kinderen kan dagbehandeling geboden worden. Ook is er pleegzorg mogelijk in diverse vormen van crisisopvang tot langdurige pleegzorg en ook weekend- en vakantiepleegzorg.

Specifieke expertise

Brede expertise

Overige informatie

Divers zorgaanbod

Doelgroep

De leerlingen vanaf 12 jaar komen vanuit het (speciaal) basisonderwijs, REC 2 en 3 en VMBO klas 2 en 3 en andere praktijkscholen. Het praktijkonderwijs is bestemd voor jongeren die zich beter kunnen ontwikkelen als de theorie ondersteund wordt door de praktijk.

Specifieke expertise

Voor specifieke ondersteuning aangaande autisme kunt u het beste contact opnemen met de school.

Overige informatie

De school werkt vanuit een gereformeerde grondslag.

Doelgroep

De Groninger Buitenschool is een openbare school voor speciaal onderwijs, waar kinderen die problemen hebben met hun gezondheid worden begeleid. Het gaat om kinderen die in het basisonderwijs onvoldoende begeleiding kunnen krijgen op medisch, paramedischm (ortho)pedagogisch of (ortho)didactisch gebied; kinderen met somatische, maar ook psychosomatische klachten, zoals slapeloosheid, snelle vermoeidheid, prikkelbaarheid of eetproblematiek.

Specifieke expertise

Zie doelgroep.