Doelgroep

De Groninger Buitenschool is een openbare school voor speciaal onderwijs, waar kinderen die problemen hebben met hun gezondheid worden begeleid. Het gaat om kinderen die in het basisonderwijs onvoldoende begeleiding kunnen krijgen op medisch, paramedischm (ortho)pedagogisch of (ortho)didactisch gebied; kinderen met somatische, maar ook psychosomatische klachten, zoals slapeloosheid, snelle vermoeidheid, prikkelbaarheid of eetproblematiek.

Specifieke expertise

Zie doelgroep.

Doelgroep

Hanzehogeschool Groningen is een hogeschool met vestigingen in Groningen, Assen, Leeuwarden en Amsterdam.

Specifieke expertise

Een lichamelijke of psychische beperking kan van invloed zijn op je studie. Bij Hanzehogeschool kan ondersteuning gevraagd worden bij een decaan. Hij of zij kijkt met de student naar de belemmeringen en knelpunten die tijdens de studie te verwachten zijn en welke aanpassingen en voorzieningen nodig zijn en wat de Hanzehogeschool hier ik kan bieden. Te denken valt hierbij aan extra begeleiding, aangepast studie/ of stageprogramma, extra tentamentijd. Gineke Schuiling is decaan voor studenten met een functiebeperking.

Overige informatie

Sinds het najaar van 2011 werkt de Hanzehogeschool nauw samen met het Rea-college. Ze hebben hiervoor samen een begeleidingsprogramma ontwikkeld om studenten met ASS succesvol te laten studeren. Rea college biedt hierbij begeleiding, ondersteuning en training.

Doelgroep

Het Heyerdahlcollege is een openbare school voor praktijkonderwijs. De Moeilijk Lerende Kinderen (MLK) worden door middel van praktijklessen en stages voorbereid op de arbeidsmarkt.

Specifieke expertise

De leerlingen krijgen, naast taal en rekenen, veel praktische vakken zoals metaalbewerking, houtbewerking, textiel, huishoudkunde en groenvoorziening.

Voor specifieke ondersteuning aangaande autisme kunt u het beste contact opnemen met de school.

Doelgroep

Website met een overzicht van kennis en kunde m.b.t begeleiding van kinderen en jongeren met (leer)handicaps. Plek waar men vraag en aanbod bijeen wil brengen.

Doelgroep

Kentalis biedt ondersteuning en zorg aan mensen met beperkingen in horen en communiceren doordat ze: doof of slechthorend zijn; doofblind zijn; ernstige communicatieproblemen hebben (ernstige spraaktaalproblemen of autisme met spraaktaalstoornissen).

Specifieke expertise

Diagnostiek, audiologische centra, behandeling, begeleiding (intern en ambulant), wonen, logeren, onderwijs (cluster 2: http//www.rec2noordnederland.nl)

Overige informatie

Kentalis is een landelijke organisatie en ook actief in de provincie Groningen

Doelgroep

De dr. J. de Graafschool is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Zij bieden onderwijs aan kinderen met een auditieve beperking en aan leerlingen met (ernstige) spraak- en/of taalproblemen.

Specifieke expertise

Men heeft expertise op het gebied van voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen met een auditieve en aan kinderen met (ernstige) spraak- en/of taalproblemen.

Overige informatie

De de Graafschool maakt onderdeel uit van Koninklijke Kentalis. Kentalis heeft speciale expertise op gebied van autisme, maar altijd in combinatie met horen, zien en communiceren.

Doelgroep

Het Landelijk Netwerk Autisme een een landelijk kenniscentrum op het gebied van onderwijs en autisme. Het netwerk werkt samen met de regionale steunpunten autisme; in groningen Steunpunt Autisme Noord

Doelgroep

De Margaretha Hardenbergschool is een openbare school voor zeer moeilijk lerende kinderen van 4 tot 20 jaar.

Doelgroep

De Meentschool is een openbare school voor zeer moeilijk lerende kinderen van 4 tot 20 jaar.

Doelgroep

De Meidoornschool is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen van 4 tot 20 jaar.

Overige informatie

De Meidoornschool werkt op basis van een Protestant Christelijk grondslag.

Doelgroep

Een ROC (Regionaal Opleidingscentrum) is een samenwerkingsverband van onderwijsinstituten in middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Binnen dit onderwijs bestaan twee leerwegen, het zogenaamde Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Het gaat in beide gevallen om een combinatie van praktijk en school.

Specifieke expertise

Voor specifieke ondersteuning aangaande autisme kunt u het beste contact opnemen met de school.

Doelgroep

De afdeling praktijkonderwijs van het Noorderpoortcollege biedt onderwijs aan Moeilijk Lerende Kinderen (MLK).

Specifieke expertise

De leerlingen worden door middel van praktijklessen en stages voorbereid op de arbeidsmarkt. Naast rekenen en taal krijgen leerlingen veel praktische vakken aangeboden.

Overige informatie

Het Noorderpoortcollege heeft alleen in Appingedam een afdeling voor praktijkonderwijs.