Doelgroep

Een ROC (Regionaal Opleidingscentrum) is een samenwerkingsverband van onderwijsinstituten in middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Binnen dit onderwijs bestaan twee leerwegen, het zogenaamde Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Het gaat in beide gevallen om een combinatie van praktijk en school.

Specifieke expertise

Voor specifieke ondersteuning aangaande autisme kunt u het beste contact opnemen met de school.

Doelgroep

De afdeling praktijkonderwijs van het Noorderpoortcollege biedt onderwijs aan Moeilijk Lerende Kinderen (MLK).

Specifieke expertise

De leerlingen worden door middel van praktijklessen en stages voorbereid op de arbeidsmarkt. Naast rekenen en taal krijgen leerlingen veel praktische vakken aangeboden.

Overige informatie

Het Noorderpoortcollege heeft alleen in Appingedam een afdeling voor praktijkonderwijs.

Doelgroep

Een ROC (Regionaal Opleidingscentrum) is een samenwerkingsverband van onderwijsinstituten in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Binnen dit onderwijs bestaan twee leerwegen, de zogenaamde Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Het gaat in beide gevallen om een combinatie van praktijk en school.

Overige informatie

Er zijn locaties in Groningen, Hoogezand en Stadskanaal.

Doelgroep

Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen met veel kennis en ervaring op het gebied van onderwijs aan kinderen met een beperking, ziekte of stoornis, zowel in het reguliere onderwijs als binnen het speciaal en voortgezet onderwijs.

Specifieke expertise

Onderwijsconsulenten adviseren en begeleiden bij ernstige schoolplaatsingsproblemen (zowel in het speciaal als regulier onderwijs) bij kinderen met een beperking, ernstige ziekte of stoornis en/of kinderen die langdurig thuiszitten. Ze adviseren en begeleiden ook als ouders en school hnet niet eens kunnen worden over het behandelingsplan.

Overige informatie

De onderwijsconsulenten zijn in 2002 ingesteld door de minister van OCW. Sinds 2009 zijn zij ondergebracht bij de Stichting Ondersteuning Scholen en Ouders (SOSO).

Doelgroep

Rebound biedt onderwijs en opvang aan leerlingen in het voortgezet onderwijs die dreigen vast te lopen op de eigen school en daardoor in een crisis kunnen belanden.

Specifieke expertise

Rebound biedt een kort opvangtraject (ongeveer 13 weken), diagnostiek en training (zorgprogramma’s) gericht op vervolgens eventueel te kunnen terugkeren naar de eigen school. Rebound zorg voor nazorg en ambulante ondersteuning als iemand terug keert naar de eigen school. Indien terug keren naar de eigen school niet mogelijk of wenselijk gezocht moeten worden met de school waar de leerling staat ingeschreven naar een ander vervolgtraject.

Overige informatie

Rebound is de opvolger van Time Out, het initiatief van beide samenwerkingsverbanden van scholen voor voortgezet onderwijs, de gemeente Groningen, Reitdiepcollege, Renn 4 en andere hulpverleningsorganisaties.

Doelgroep

De Vuurvlinder (tot 2022 Piti) biedt dagbesteding, onderwijs, weekendbegeleiding, begeleid wonen en werken voor kinderen/jongeren en volwassenen met autisme.
Centrum De Vuurvlinder is een breed opgezet centrum voor educatie & ontwikkeling waar onder andere primair- en voortgezet onderwijs voor elk kind wordt geboden in de leeftijd 4 tot en met 18 jaar, met een uitloop tot 20 jaar. Voor peuters die willen kennismaken met De Vuurvlinder zijn er elke week hier instroom-ochtenden. De democratische school is een onderdeel van een kleinschalige woon-werkgemeenschap gevestigd aan het Noorderdiep 99 in het landelijke Nieuw Buinen, nabij Stadskanaal. De school en de woongemeenschap zijn gestoeld op sociocratische waarden en normen.

Doelgroep

De school biedt speciaal onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar met gedrags- en/of psychiatrische problematiek.

Specifieke expertise

zie doelgroep.

Overige informatie

De school maakt onderdeel uit van Renn 4 De leerlingen van de school zijn verdeeld over verschillende locaties. Locatie aan De Donderslaan in Groningen, De Elker locatie in Haren en locatie in Veendam. In Appingedam staat de nevenvestiging van de school naast de school voor SBO De Delta. Kinderen die naast het onderwijs dagbehandeling ontvangen vanuit ACCARE kunnen gebruik maken van de onderwijslocatie op het terrein van het UMCG in Groningen.

Doelgroep

REA College verzorgt scholing voor mensen die door hun (arbeids)handicap niet in staat zijn regulier onderwijs te volgen. doel is dat de scholing van het REA college leidt tot duurzame deelname aan het arbeidsproces of het behouden van de huidige werkkring.

Specifieke expertise

Scholing en aandacht voor pesoonlijke ontwikkeling zijn de belangrijkste ingrediënten voor een goede voorbereiding op de toekomst van de cursisten. Daarnaast is men actief bij de ROC’s in de regio om ROC studenten met een beperking te ondersteunen bij hun vakopleiding naar duurzame arbeid.

Overige informatie

Het REA college werkt inmiddels ook nauw samen met de Hanzehogeschool Groningen voor een intensieve begeleiding van studenten met een functiebeperking. REA college maakt onderdeel uit van Pluryn; een zorginstelling gevestigd in Oosterbeek.

Doelgroep

Als je studeert, en te maken hebt met een aan autisme verwante stoornis kun je belemmeringen in het onderwijs tegenkomen. Het kan ingewikkeld zijn om je weg te vinden in de nieuwe omgeving. Er is minder begeleiding vanuit de instelling dan je op je middelbare school gewend was. Het is soms moeilijk te peilen wat er precies van je wordt verwacht. Samenwerken in groepjes kan ook problemen geven. Het kan bovendien lastig zijn om te bedenken aan wie je wat vertelt over je situatie.

Specifieke expertise

Als je studiebelemmeringen ervaart, proberen we die samen met jou zo goed mogelijk weg te nemen. Voorbeelden daarvan zijn: aanvullende begeleiding (meestal gefinancierd met een PGB); aangepaste tentamens of extra hulp bij het voorbereiden op tentamens; aangepast studietempo; extra financiele ondersteuning bij studievertraging; deelname aan de studiemanagementgroep.

Mocht u specifiekere informatie willen kunt u het best even contact opnemen met het studenten service centrum https://www.rug.nl/education/bachelor/nederlandse-studenten/begeleiding-en-advies/begeleiding-en-advies

Doelgroep

Terra biedt MBO- en VMBO-onderwijs op het gebied van voeding, natuur en milieu.

Overige informatie

MBO opleidingen in: Groningen, 050 5297800 mbo.groningen@terra.nl Winschoten, 0597 670970 info@campusws.nl VMBO opleidingen in: Winsum 0595 447070, groeneschool.winsum@terra.nl Oldekerk 0594 505800, vmbogroen.oldekerk@terra.nl

Doelgroep

School voor praktijk- en leerwegondersteunend onderwijs. Moeilijk Lerende Kinderen (MLK) kunnen in aanmerking komen voor praktijk- en leerwegondersteunend onderwijs.

Specifieke expertise

Voor specifieke ondersteuning aangaande autisme kunt u het beste contact opnemen met de school.

Doelgroep

In Haren zijn twee scholen voor kinderen met een visuele beperking. Er is een school voor speciaal onderwijs met dezelfde leerdoelen als reguliere basisscholen en een school aan kinderen met een meervoudige beperking. De leerlingen zijn drie tot twintig jaar oud. De school voor kinderen met een meervoudige beperking maakt deel uit van de multifunctionele locatie van Visio aan de Rijkstraatweg in Haren. Deze multifunctionele locatie is een combinatie van de school, het kindercentrum en de mogelijkheid er ook te wonen.

Specifieke expertise

Naast het aanbod voor onderwijs is er expertise op ondersteuning van kinderen en jongeren met een visuele beperking. Bij het onderwijs aan de kinderen met een meervoudige beperking kan er naast de visuele beperking sprake zijn van een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, motorische beperking, gedrags- en contactstoornissen of een combinatie daarvan. Er is ook een speciale afdeling voor doofblinde kinderen.

Overige informatie

Bij Visio is expertise met betrekking tot ondersteuning van kinderen met ASS, maar altijd in combinatie met een visuele beperking.