Doelgroep

Mensen met een verstandelijke, sociale, psychische en/of lichamelijke beperking.

Specifieke expertise

Stam begeleidt mensen met een autisme-spectrum-stoornis bij het zoeken naar een passende baan en heeft daarvoor speciaal opgeleide jobcoaches in huis. Daarnaast biedt Stam begeleiding aan mensen die al een baan hebben, maar daarbij extra ondersteuning nodig hebben. De begeleiding van werkgevers bij de omgang met werknemers met autisme is een belangrijk deel van de dienstverlening van Stam

Overige informatie

Stam werkt individueel (biedt maatwerk) bij de werkzoekende thuis of op de werkplek. Stam gaat uit van de sterke kanten van mensen met autisme. Stam biedt gedurende het gehele traject dezelfde jobcoach. Stam heeft een groot netwerk van bedrijven in Noord-Nederland. Stam streeft naar een duurzaam dienstverband. Stam werkt volgens de Methode Stam, die stimuleert tot zelf nadenken, initiatief nemen, problemen oplossen en verantwoordelijkheid dragen. Zie folder via de volgende link Stam-Autisme en werk

Doelgroep

USG Restart is een bedrijf dat zich richt op reïntegratie van mensen op de arbeidsmarkt.

Specifieke expertise

reïntegratie, wajong, verzuimbegeleiding, coaching, loopbaanbegeleiding, arbeidshandicap, jongeren.

Doelgroep

Stichting Sprank biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijk en/of lichamelijke beperking. Ook aan mensen bij wie naast een verstandelijke beperking, sprake is van ASS.

Specifieke expertise

De ondersteuning en zorg is gericht op wonen en dagbesteding.

Overige informatie

Stichting Sprank is een organisatie die werkt vanuit een christelijke identiteit. Het is een landelijke organisatie en heeft verschillende woon- en dagbestedingslocaties in de provincie Groningen.

Doelgroep

Het WSW-bedrijf biedt mensen met een arbeidsbeperking een passend werk in een, zo regulier mogelijk op de beperking aangepaste, werkplek

Doelgroep

Trajectum biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen, risicovol gedrag ((SG)LVG). Een gedeelte van onze cliënten heeft een forensische achtergrond. Onze locaties bevinden zich in het noorden en oosten van het land. De cliënten komen echter uit heel Nederland.

Specifieke expertise

Trajectum biedt iedere cliënt een op maat gesneden behandelings- en/of begeleidings – en/of activiteitenplan. Dit organiseren we in een keten van hulpverleningsvormen. Deze sluiten naadloos op elkaar aan. Het zorgaanbod in de keten is zeer divers en varieert van strikt gesloten tot en met in de samenleving geïntegreerde woon – en werkvoorzieningen.

Doelgroep

Jongeren en jong volwassenen met een gemiddeld tot bovengemiddeld IQ die het moeilijk hebben om hun weg te vinden.

Doelgroep

Het UWV ondersteunt werkzoekenden bij het vinden van werk. Zij werkt nauw samen met gemeenten en private bedrijven. Vanuit de divisie UWV werkbedrijf wordt vraag en aanbod van werkgevers en werkzoekenden bij elkaar gebracht. UWV verzorgt sociaal-medische beoordelingen om vast te stellen of klanten arbeidsgeschikt zijn. Wanneer werken niet of niet direct mogelijk is zorgt het UWV voor een uitkering. Dat kan gaan om WW, Wajong, WIA, WAO en WAZ.

Doelgroep

Iedereen met vragen over slechtziendheid of blind zijn kan terecht bij Visio. Ook mensen met bijkomende problematiek kunnen terecht bij Visio.

Specifieke expertise

De dienstverlening van Visio is gericht op informatie en advies, onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.

Overige informatie

Visio is een landelijke organisatie die ook actief is in de provincie Groningen.

Doelgroep

Het WSW bedrijf biedt mensen met een arbeidsbeperking passend werk in een, zo regulier mogelijk op de beperking aangepaste, werkplek.

Doelgroep

Werken Metzorg is een aan werk gerelateerd dagbestedingsproject waar zinvolle daginvulling geboden wordt. Tevens kunnen hier arbeidsritme en werknemersvaardigheden opgedaan worden. Onze deelnemers zijn volwassenen met veelal psychosociale- en/of psychiatrische problematiek, waaronder ASS. Ook wordt aan anderen die om andere redenen een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld langdurig werklozen en cliënten uit de forensische psychiatrie die voor resocialisatie in aanmerking komen.

Specifieke expertise

Er wordt bewust gekozen voor diversiteit aan achtergrond en soort beperking van onze deelnemers. Men sluit aan bij de individuele belevingswereld en interesses van de deelnemer en biedt hierbij een breed scala aan activiteiten, op verschillende niveaus. Persoonlijke begeleiding en oprechte aandacht staan hierbij voorop.

Overige informatie

Zorginkoop kan o.a. via ZIN, WMO/pgb of onze onderaannemerschappen met bijv. Lentis, Leger des Heils of de fpc Van Mesdag kliniek.

Doelgroep

Werkmans begeleidt mensen met autisme bij het zoeken naar en behouden van een passende baan

Overige informatie

In 2009 is Werkmans een samenwerking aangegaan met Stam bv en Mind at Work. Hier is in Beeldt uit voortgekomen. Zie hun website www.inbeeldt.org

Doelgroep

Werkpad is een landelijk opererend re-integratiebedrijf.

Specifieke expertise

Werkpad ondersteunt mensen met een visuele, auditieve of communicatieve beperking. Werkpad ondersteunt ook mensen met autisme.